“Eeklose OCMW kreunt onder migratiedruk”

Doofpotoperatie CD&V, N-VA, SP.A en Open VLD


Eeklo – Het aantal vreemdelingen dat via het OCMW een leefloon krijgt, ligt in Eeklo procentueel beduidend hoger dan in de rest van onze regio. Eeklo telt meer dan dubbel zoveel leefloners van vreemde origine dan Aalter en Evergem, vergelijkbare gemeenten in het Meetjesland (bron: lokale inburgerings- en integratiemonitor).

Dat allochtonen op grote schaal OCMW-uitkeringen ontvangen, mag dan wel een cliché zijn, maar dan wel één dat in Eeklo volkomen bevestigd wordt door de realiteit. Steeds meer vreemdelingen zijn in onze Herbakkerstad op zoek naar huisvesting en OCMW-steun. Maar liefst 30% van de begunstigden van een leefloon in Eeklo zijn vreemdelingen, terwijl zij volgens officiële cijfers ‘maar’ zo’n 3,2% (in feite 6,8%) van de Eeklose bevolking uitmaken. In werkelijkheid is het totale aandeel van allochtonen in de financiële hulp van het OCMW echter nog beduidend veel groter dan 30%. De cijfers houden immers geen rekening met de vele ‘nieuwe Belgen’,d.w.z. allochtonen die meestal hun vreemde nationaliteit behouden hebben, maar die daarnaast ook de Belgische nationaliteit verkregen en daarom niet langer als ‘vreemdeling’ worden beschouwd.

Voor het Vlaams Belang Eeklo is dit het zoveelste bewijs dat het lakse immigratiebeleid een financiële en maatschappelijke catastrofe is en neerkomt op de import van armoede.

Laten we de realiteit onder ogen zien: in Eeklo is er gewoonweg geen draagvlak voor de sterk toegenomen inwijking van vreemdelingen. Het dicht bevolkte Eeklo heeft nauwelijks industrie en biedt slechts een beperkte tewerkstelling in de dienstensector, terwijl allochtonen veelal de nodige scholing missen (vooral door een gebrek aan studie-interesse en een gebrekkige taalkennis) en in Eeklo zo bijna automatisch aan het OCMW passeren.

Allochtonen krijgen nochtans meer dan voldoende kansen. De verantwoordelijkheid ligt dan ook in eerste instantie bij de allochtonen zelf. Om maar een voorbeeld te geven: in 2011 tekenden slechts 7 personen in Eeklo vrijwillig een inburgeringscontract en slechts één iemand behaalde daarbij effectief ook een inburgeringsattest. De meeste allochtonen weten zich dus in Eeklo straffeloos te onttrekken aan hun inburgeringsverplichtingen.

In Eeklo is er met andere woorden helemaal geen sprake van een lokaal integratiebeleid, noch van een doorgedreven controle bij het toekennen van financiële hulp aan vreemdelingen door het OCMW (bijvoorbeeld op het bezit van eigendommen in het land van herkomst). Voor het Vlaams Belang moet het beleid dan ook dringend de andere richting uit.

Desondanks blijven de CD&V en SP.A mét gedoogsteun van de N-VA en Open VLD in de Eeklose OCMW-raad een echt sinterklaasbeleid voeren waarbij sociale steun vrijwel zonder voorwaarden wordt rondgestrooid.


De gevolgen voor de gemeentekas zijn catastrofaal! De overheid betaalt (met belastinggeld nota bene) immers maar 50% van de leeflonen terug aan de OCMW’s, waardoor de lokale besturen de helft ten laste moeten nemen. Dat dit een fikse financiële domper betekent voor onze stad, behoeft geen betoog. In de begrotingsbespreking werd daar echter – met uitzondering van de tussenkomst van het Vlaams Belang – met geen woord over gerept.

Voor wie nog altijd niet door heeft dat deze stinkende potjes zonder het Vlaams Belang in Eeklo gewoon gedekt bleven, geeft deze doofpotoperatie van CD&V, N-VA, SP.A en Open VLD voldoende stof tot nadenken om in 2012 Vlaams Belang te stemmen.

De Eeklose kiezer: gepluimde belastingbetaler, minderbedeelde of arme gepensioneerde die met moeite de touwtjes aan elkaar kan knopen, heeft in oktober 2012 de kans dergelijk wanbeleid af te straffen en het beeld van Eeklo als toegeeflijke inwijkstad aan diggelen te slaan. Het Vlaams Belang Eeklo: meer dan ooit uw stok achter de deur!


Peter Pauwels
 Voorzitter Vlaams Belang Eeklo
 www.peterpauwels.be
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...