Persmededeling Vlaams Belang Eeklo rond de dossiers van “De Ring” en “De Doortocht”

Vlaams Belang wil:

  •  Eeklo miljoenen besparen
  •  een winkel-, auto- en fietsvriendelijk alternatief
  •  een pak extra parkeerplaatsen in het centrum bijcreëren
  •  geen knip aan de Markt maar rotondes om het verkeer te sturen
  •  een ceremonieplein voor Ledeganck
  •  geen erelonen meer voor dure studiebureaus tot er een definitieve planning vastligt voor de realisatie van De Ring

 
Minstens 13 miljoen euro om auto’s uit Eeklo te weren  – Ring rond Eeklo ten vroegste vanaf 2017

Uit een planning van de ‘Administratie Wegen en Verkeer’ blijkt dat de aanleg van de Ring rond Eeklo ten vroegste in 2017 mag worden verwacht. Tot dan zullen er dagelijks gemiddeld nog zo’n 27.000 wagens door het centrum van Eeklo rijden. Hoewel de Ring dus nog minstens vier jaar op zich laat wachten, gooit het Eeklose stadsbestuur nu al de plannen op tafel om het aantal rijstroken in het centrum te halveren van vier naar twee. Het stadsbestuur wil de N9 omvormen tot een groene stadsboulevard, waarbij alle verkeer (in beide richtingen) op één rijvak terechtkomt. Dit zal onvermijdelijk tot een complete verkeerschaos leiden en het wooncomfort in het centrum grondig verstoren.

Centrum Eeklo wordt grote zone ‘30

Zelfs met een ring rond Eeklo zullen er nog zo’n 15.000 auto’s per dag het centrum aandoen. Die zullen voortaan stapvoets moeten rijden door één grote zone 30. Zebrapaden (én fietspaden) verdwijnen, want in een zone 30 is het immers de bedoeling dat voetgangers overal kunnen oversteken. Automobilisten zullen zich m.a.w. ergeren aan voetgangers (én fietsers) en omgekeerd. Vooral voor de vele schoolgaande kinderen brengt dit extra risico’s met zich mee. Kinderen hebben maar een beperkt besef van gevaar en missen het inzicht in het verkeer dat volwassenen wel hebben. Het is dan ook compleet absurd om van een gewestweg een open plein te maken.

Geen doorgaand verkeer meer mogelijk

Bovendien komt er een ‘knip’ (het zogezegd ‘doorknippen’ van de hoofdas N9) aan de Eeklose Markt, waardoor geen doorgaand verkeer meer mogelijk zal zijn. Wie bv. met de auto van de Stationsstraat naar de Boelare wil, moet dan ofwel via de ring helemaal Eeklo rondrijden ofwel omrijden via de Oostveldstraat, langs de Kriekmoer- en Vrombautstraat, zo naar Blommekens-Boelare. Een serieuze omweg dus, met heel wat sluipverkeer tot gevolg.

Eekloos stadsbestuur kijkt niet op miljoen meer of minder

Nu al werden voor deze wilde plannen 176.000 euro’s aan erelonen neergeteld om uiteindelijk te komen tot een bedrag van minstens 13 miljoen euro om de Eeklose automobilist vogelvrij te verklaren. Het stadsbestuur hypothekeert zo alle kansen om van Eeklo een toegankelijke winkelstad te maken. De gemaakte plannen voor het stadscentrum zijn dan ook een politiek en geen verkeerskundig project. Dit is de zoveelste oorlogsverklaring tegen de Eeklose automobilist.

Fiasco voor Eeklose handelszaken dreigt

In het verleden bleken autovrije dagen in Eeklo al een regelrecht fiasco voor de handelszaken in het centrum. Klanten winkelen graag waar ze gemakkelijk, dus dichtbij, kunnen parkeren. Eeklo is echter Gent, noch Brugge, waar er een overaanbod van ondergrondse en randparkings is. Om echt leefbaar te zijn, hebben de Eeklose handelaars nood aan autorijdende klanten die (vanuit de wijde regio) doelbewust in Eeklo komen kopen. Onder hen ook heel wat mensen die soms minder mobiel zijn, zoals de steeds grotere groep Eeklose ouderen, ouders met een kinderwagens, mindervaliden en mensen met zware boodschappentassen. Onbegrijpelijk dat zelfs de Open-VLD-schepen van mobiliteit (en lokale economie) hierin meegaat.

Eeklo zoals 100 jaar geleden?

Als het van het stadsbestuur afhangt, moet Eeklo er naar eigen zeggen terug uitzien zoals honderd jaar geleden. Toegegeven honderd jaar geleden zag de Stationsstraat van Eeklo er nog uit als een bijzonder fraaie stadsboulevard. Dat was vooral te danken aan de vele fraaie herenhuizen die ondertussen bijna allemaal gesloopt zijn. Het stadsbestuur heeft echter verre van heimwee naar verdwenen erfgoed, des te meer naar de tijd toen de auto nog een vervoermiddel was voor rijke avonturiers. Toen er m.a.w. nog nauwelijks auto’s door Eeklo reden. Dat is nu wel eventjes anders. Wie vandaag Eeklo lam wil leggen door bewoners, handelaars en bezoekers uit hun auto te pesten is inderdaad niet meer van deze tijd én niet goed wijs.

Vlaams Belang heeft winkel-, auto- en fietsvriendelijk alternatief

Realistische plannen met zo weinig mogelijk hinder

Het Vlaams Belang wil uiteraard eerst en vooral de Ring rond Eeklo gerealiseerd zien vooraleer de N9 in het stadscentrum, ook wel de ‘doortocht’ genoemd, structureel aan te pakken! Onze plannen voor een ‘nieuwe doortocht’ zijn evenwel een stuk realistischer dan de wilde plannen van het stadsbestuur.
Vooreerst willen wij van de twee (zuidelijke) baanvakken richting Maldegem een tweerichtingsweg maken. Aangezien wij de ligging van deze rijstroken gewoon behouden, ondervinden verkeer en handelszaken nauwelijks hinder tijdens de werken.

Parkeerplaatsen bij creëren

De (veel te) brede middenberm willen wij vervolgens vervangen door het inpassen van schuine parkeerplaatsen. Het aantal parkeerplaatsen in de Stationsstraat blijft zo niet alleen gegarandeerd, er komen er zelfs een pak bij. Een groenbuffer (o.a. door het aanplanten van hagen) moet de auto’s goeddeels aan het zicht onttrekken.
Van de twee (noordelijke) rijstroken richting Gent behouden wij er één als in- en uitrijzone voor de nieuwe schuine parkeerplaatsen (zie afbeelding). Het verkeer wordt zo ook niet meer gehinderd door parkerende automobilisten.

Veilige, ruime fiets- en voetpaden

Het totaal aan vrijgekomen ruimte willen wij gebruiken voor de aanleg van veilige, ruime fiets- en voetpaden. Wil je het fietsen echt stimuleren, dan laat je fietsers zeker niet tussen auto’s, vrachtwagens en bussen rijden, maar geef je ze een eigen comfortabele plek.

Rotondes moeten verkeer sturen

De zogenaamde ‘knip’ in het centrum tenslotte (een voorwaarde voor de realisatie van de Ring) moet het verkeer niet stoppen, maar sturen. Dat gebeurt volgens het Vlaams Belang best door twee rotondes ter hoogte van het Ledeganckplein (kruispunt Markt-Molenstraat met Boelare-Koning Albertstraat) en aan het Koningin Astridplein (kruispunt Oostveldstraat-Visstraat met de Stationsstraat).
Het winkel-, auto- en fietsvriendelijk alternatief van het Vlaams Belang houdt Eeklo niet alleen leef- en bereikbaar, het totale kostenplaatje ligt bovendien stukken lager dan het huidige voorstel van CD&V, Open VLD en Groen-SP.A.

Ceremonieplein voor Ledeganck

Het Vlaams-Belang-voorstel om na de realisatie van de Ring rond Eeklo een pak extra parkeerplaatsen in het centrum bij te creëren, biedt meteen ook de mogelijkheid om de Eeklose markt autovrij te maken. Daarbij vinden wij het niet meer dan logisch dat het standbeeld van onze Vlaamsgezinde stadsdichter Karel Lodewijk Ledeganck op het marktplein komt te staan. Het beeld kan eventueel in een waterpartij gezet worden, zoals bv. met het standbeeld van Jan Frans Willems in Gent werd gedaan.

Nagenoeg alle steden hebben hun stadsheld(en) op het marktplein staan: Jacob van Artevelde in Gent, Jan Breydel en Pieter de Coninck in Brugge en Jacob van Maerlant in Damme. Alleen Eeklo betoont nauwelijks eer aan zijn beroemde stadsdichter, wiens standbeeld wat verloren staat op het naar hem genoemde Ledeganckpleintje op de hoek tussen de Molenstraat en de Koning Albertsraat (in de volksmond ook wel ‘de Spriet’ genoemd).

Dat het standbeeld in de nabijheid van Ledegancks vroegere geboortehuis staat, heeft geen historische grond want men heeft de exacte locatie van het Ledeganckhuis nooit met zekerheid kunnen achterhalen.

Bij 11-juli-vieringen is er op de Spriet ook nauwelijks plaats om hulde te brengen aan de Eeklose dichter. Voor het Vlaams Belang verdient Ledeganck een ceremonieplein. Bovendien zal het beeld het aanzien van de historische markt alleen maar verfraaien.

Peter Pauwels
Voorzitter Vlaams Belang Eeklo
E-post: peter.pauwels@vlaamsbelang.org
Webstek: www.peterpauwels.be

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...