Vlaams Belang Moerbeke maakt resultaten rondvraag bekend.


80% wil geen nieuwe belastingen, wel spreiding van de uitgaven.


75% wil een verkeersarme dorpskern.


80% heeft een duidelijke visie over de invulling van de terreinen van de ex-suikerfabriek.


……………………………………


In november vorig jaar kregen alle Moerbeekse inwoners een enquête in de bus van het Vlaams Belang. Hiermee wou de partij peilen naar de mening van de burgers over verleden en toekomst in de gemeente.


De antwoordscore in Moerbeke is tot driemaal zo hoog is als het gemiddelde van de andere (19) gemeenten in onze regio waarin deze enquête eveneens werd verspreid. Dit wijst erop dat veel Moerbekenaren een boodschap hebben.


Er werden heel wat klachten geformuleerd en suggesties gedaan, waarmee het Vlaams Belang zeker rekening zal houden in de toekomst..


Een groot deel van de bevolking voelt zich niet echt veilig en 40% van de respondenten werd reedsslachtoffer van criminaliteit ( inbraak, agressie, diefstal). Opvallend is dat maar 50% zijn wijkagent kent. Maar liefst 60% wil een hardere aanpak van de criminaliteit. I.v.m. het aantal snelheidscontroles zijn de meningen verdeeld. Het is het enige item waar men klaarblijkelijk huiverig tegenover staat .

Moerbeke scoort niet goed inzake verkeersveiligheid. Bijna 75 % vindt dat de zwakke weggebruiker gevaar loopt. Er zijn te weinig fietspaden en sommige bestaande fietspaden zijn gevaarlijk. De voetpaden en het ontbreken van duidelijke oversteekplaatsen zijn oorzaak van de grootste onvrede.


Aansluitend hierbij zijn 75% voorstander van het verkeersarm maken van de dorpskern door een omleidingsweg via de Vapeurbrug, bij voorkeur via de oude spoorwegbedding naar Lokeren. Dit moet echter professioneel aangepakt worden en niet zoals de aanpassingen in Koudenborm en op Waaigem die geen voldoening geven.


De burger is tevreden over de ophaalrondes van restafval, papier en groenafval. Bijna 85% van de respondenten is echter ontevreden over de afschaffing van de rondes voor ophaling van grof vuil.Nog eens 56% wil ook een ophaling van glas.


Over sociale zaken, zoals jeugd en senioren zijn de meningen verdeeld, en kan niet echt een conclusie worden getrokken. Waarschijnlijk komt dit omdat iedereen zijn mening geeft vanuit zijn eigen sociale standpunt. Zware klachten hebben we evenwel niet ontvangen.


Wel is er bezorgdheid over het aantal sociale woningen dat als te laag wordt ervaren (te lange wachttijden). In dit kader is 70% van mening dat de woongelegenheden die beschikbaar zijn in het ex-rusthuis uitsluitend als qsociale woning mogen gebruikt worden.


De burger heeft een duidelijke visie op de invulling van de vrijgekomen gronden van de suikerfabriek. Meer dan 65% geeft voorkeur aan bijkomende woongelegenheid – met uitgesproken aandacht voor jonge inwoners – en aan (kleine) bedrijven die voor bijkomende werkgelegenheid kunnen zorgen. Bijkomend halen sport en ontspanning en groen een score va, een goede 50%.


Uiteraard kregen we ook heel wat specifieke problemen en situaties voorgeschoteld, waar we niet in detail kunnen op in gaan. Het gaat dan om klachten i.v.m. onderhoud van wegen, gevaarlijke kruispunten, gebrek aan sociale en culturele activiteiten…..


Het Vlaams Belang is blij met de mooie respons en zal hiermee zeker rekening houden in de toekomst. Zij dankt nogmaals alle inwoners die de enquête ingevuld terugbezorgden.


Erik Coupé
Gemeenteraadslid Vlaams Belang

De volledige resultaten vindt u in bijlage.

Klik hier voor de bijlage

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...